Konkurs - "Kocham Toruń za..." - regulamin i zasady

Kochasz Toruń? Masz swoje ulubione miejsce, gdzie lubisz spędzać czas, bądź spędzałeś tam najlepsze chwile swojego życia za młodu? Podziel się nim z nami!

Razem z Domem Legend Toruńskich pod szyldem PoCZUJ TOruń ogłaszamy konkurs "Kocham Toruń za...". Wspólnymi siłami poszukujemy ambasadorów naszego miasta, którzy razem z nami przedstawią odwiedzającym niezwykłe, przez wielu nieznane, bądź zapomniane perełki na mapie Torunia.

Równie ważne co zdjęcie, są związane z nim historie. Ławka na której poznaliście miłość swojego życia? Drzewo w parku, przy którym spędzaliście czas po zajęciach, a może przystanek, z którego codziennie jeździliście do szkoły? Czekamy na Wasze opowieści wraz ze zdjęciami.

Poniżej znajdują się zasady oraz regulamin konkursu:

ZASADY:

- wstaw w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie wraz z krótkim uzasadnieniem (2-3 zdania) - za co kochasz Toruń. Nie muszą być to oczywiste rzeczy/miejsca/wydarzenia,
- zdjęcia możecie nadsyłać do piątku, g. 12:00,
- ogłoszenie wyników w następny poniedziałek o godzinie 12:00 na profilach PoCZUJ TOruń, Żywe Muzeum Piernika i Dom Legend Toruńskich,
- w każdy kolejny poniedziałek o godzinie 10:00 publikować będziemy następny post konkursowy.

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK "Kocham Toruń za..."

Z DNIA 25.05.2020 r

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańskiej 9 87-100 Toruń (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronach https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/, Żywego Muzeum Piernika https://www.facebook.com/MuzeumPiernika/ oraz Domu Legend Toruńskich https://www.facebook.com/DomLegendTorunskich/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest bilet wstępu dla 2 osób do Żywego Muzeum Piernika oraz Domu Legend Toruńskich

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilach PoCZUJ TOruń – https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/, Żywego Muzeum Piernika https://www.facebook.com/MuzeumPiernika/ oraz Domu Legend Toruńskich https://www.facebook.com/DomLegendTorunskich/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilach Organizatora pod adresami https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/, https://www.facebook.com/MuzeumPiernika/, https://www.facebook.com/DomLegendTorunskich/

2. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2020 godz. 15:00 do odwołania. Odbywa się w siedmiodniowych cyklach. Po zakończeniu każdego z nich, w każdy poniedziałek o godzinie 12:00 wyłaniany jest zwycięzca.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem PoCZUJ TOruń https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/, Żywego Muzeum Piernika https://www.facebook.com/MuzeumPiernika/ oraz Domu Legend Toruńskich https://www.facebook.com/DomLegendTorunskich/

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa w składzie: Karolina Grządzielewska, Paweł Malec, Paweł Zych.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator za pośrednictwem komisji wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w osobnym poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/,

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/PoCZUJTOrun/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu lub adres e-mail

8. Brak wysłania wiadomości, bądź stawienia się po odbiór o których mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Odbioru nagrody dokonać można zgłaszając się do siedziby organizatora: Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9 87-100 Toruń, w godzinach pracy obiektu. Nagrody mogą również zostać wysłane na koszt Organizatora pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na ponowne wykorzystanie prac przez Organizatora.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku „Kocham Toruń za...”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.muzeumpiernika.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.muzeumpiernika.pl.