Regulamin

 

 
Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2020. 

§1

Definicje

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 

    1. Muzeum – Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń prowadzona przez TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska; DOM LEGEND, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń NIP: 9561008009.

    2. Pokaz – interaktywny pokaz wypieku piernika na I piętrze Muzeum oraz pokaz działania maszyn piekarniczych i zdobienia pierników na II piętrze Muzeum.

    3. Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie większej niż 14 osób.

    4. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max. 60 osób, nie wliczając opiekunów grupy i pilota.

    5. Grupa szkolna –  szkoły, przedszkola i placówki szkolno-wychowawcze dokonujące rezerwacji grupowej bezpośrednio (bez udziału pośredników, agentów turystycznych, organizatorów turystyki bądź przewodników).

    6. Kupujący – grupa zorganizowana bądź turysta indywidualny, który zakupił bilet do Żywego Muzeum Piernika.

    7. Zwiedzający – turyści indywidualni, grupy zorganizowane bądź grupy szkolne,

    8. System – internetowy system rezerwacji biletów do Żywego Muzeum Piernika dostępny na stronie www.muzeumpiernika.pl.

    9. Kwota rezerwacji – należność za zarezerwowane bilety, iloczyn liczby zwiedzających i ceny biletu.

    10. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego z Muzeum zapewniające prawo do udziału w Pokazie organizowanym przez Muzeum. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to stosować odpowiednio do liczby mnogiej i odwrotnie.

   11. Zadatek – rozumiany zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego - niepodlegająca zwrotowi kwota 150 zł, wpłacona na rzecz przyszłego pokazu.


§2

Postanowienia ogólne

 

    1. Niniejszy Regulamin normuje zasady rezerwacji i nabywania biletów na Pokazy organizowane przez Muzeum, funkcjonowania Systemu i określa sposób realizacji  umowy zawartej przez Muzeum z Kupującym.

    2. System jest internetowym serwisem umożliwiającym dokonanie rezerwacji i zakup biletów na pokazy organizowane przez Muzeum.

    3. Właścicielem Systemu jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska: DOM LEGEND, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń., posiadająca NIP 9561008009, REGON 870613588, adres e-mail:  muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl zwana w dalszej części Muzeum.

    4. Do korzystania z usług Systemu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

         system operacyjny: Windows, Linux, OS X przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome,    

         Opera lub Internet Explorer w najnowszych wersjach.

    5. Techniczne warunki korzystania z Systemu wpływają bezpośrednio na prawidłowość jego funkcjonowania i możliwość korzystania z niego przez Kupującego, a także jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Kupującego. Wszelkie umyślne bądź nieumyślne działania sprzeczne z regulaminem, dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.

    6. Strony internetowe działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Muzeum zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie www.muzeumpiernika.pl.

       

§ 3

Dni i godziny otwarcia Muzeum. Czas zwiedzania.

 

    1. Pokazy dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych odbywają się w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej: www.muzeumpiernika.pl.

    2. W godzinach otwarcia pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie począwszy od 10:00 a skończywszy na 17:00.

    3. Na pokaz jednocześnie może wejść nie więcej niż 75 zwiedzających w przypadku grup zorganizowanych i szkolnych i 60 w przypadku turystów indywidualnych.

    4. Jeżeli na pokazie większość zwiedzających stanowią grupy zorganizowane lub szkolne limit zwiedzających wynosi 75 osób.

    5. Jeżeli na pokazie większość zwiedzających stanowią goście indywidualni limit zwiedzających wynosi 60 osób.

    6. Czas zwiedzania Muzeum wynosi szacunkowo około 75 minut.

    7. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń w uzasadnionych przypadkach.

    8. Wizyta w terminach dodatkowych (8.00, 9.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00) obejmuje jedynie pokaz na I piętrze Muzeum (średniowieczna piernikarnia).

 

§ 4

Internetowy System Rezerwacji

 

    1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów indywidualnych i grupowych.

    2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji jest:

zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Żywym Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, TO-TUR Toruńska Turystyka spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.muzeumpiernika.pl wprowadzenie danych Kupującego, wybór dnia i godziny pokazu oraz ilości i rodzaju biletów, sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych, akceptację regulaminu, zapłatę oraz wydruk biletu.

    3. Zawarcie umowy sprzedaży Biletu następuje poprzez wybór godziny i dnia pokazu, liczby i rodzaju biletów oraz zapłatę przez Kupującego:

 ❥ceny w przypadku turysty indywidualnego,

 ❥zadatki lub całej ceny w przypadku grupy zorganizowanej.

    4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

    5. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili z ważnych przyczyn.

    6. Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.

    7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

    8. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom, studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym powyżej 26 roku życia. Kupując bilet ulgowy należy w kasie Muzeum przedstawić dokument upoważniający do jego zakupu.

    9. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do 3 roku życia.

    10. Emerytom i rencistom przysługują zniżki na bilety wstępu o wysokości określonej na stronie www.muzeumpiernika.pl.

    11. Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen biletów poza normalnymi godzinami otwarcia (tj. 10.00-18.00).

    12. Ceny biletów znajdują się na stronie www.muzeumpiernika.pl i podawane są w złotych polskich.

    13. Bilet uprawnia do jednorazowego uczestnictwa w pokazie.

    14. Kupującym nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt. 12 ustawy. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie uprawnia do zwrotu pieniędzy lub zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Pokazu oraz w przypadku odwołania rezerwacji lub zmiany liczby zwiedzających na zasadach określonych w § 8.

    15. W przypadku odwołania lub zmiany czasu Pokazu Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo wymiany Biletu na inny lub zwrotu zapłaconej ceny za Bilet. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej ceny Kupujący zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na adres muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl. Zwrot pieniędzy za Bilet odbędzie się przelewem lub gotówką niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

    16. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów, o czym uprzednio poinfomujemy na stronie www.muzeumpiernika.pl.

    17. Zakup biletów lub rezerwacja terminu w okresie przejściowym nie zwalnia kupującego z obowiązku zamówienia biletów w nowych cenach. Błędnie wybrana cena biletu będzie automatycznie korygowana przez system.

 

§ 5

Rezerwacje dla turystów indywidualnych

 

    1. Klient indywidualny może dokonać jednorazowej rezerwacji na nie więcej niż 14 osób.

    2. Klient indywidualny jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą internetowego systemu rezerwacji biletów za pośrednictwem PayU oraz samodzielnego wydruku biletu bądź okazania go na urządzeniu mobilnym.

    3. Pokaz z dodatkowym tłumaczeniem w języku angielskim odbywa się o godzinie 14.00.

    4. Pokazy z dodatkowym tłumaczeniem w języku niemieckim zarezerwować można telefonicznie pod numerem 56 663 66 17 bądź mailowo pod adresem muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

    5. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do turystów indywidualnych innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 60 osób. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Wynagrodzenie za przeprowadzenie pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie.

    6. Płatności internetowe obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.


§ 6

Rezerwacje dla grup zorganizowanych

 

    1. Kupujący może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy zorganizowanej nie mniejszej niż 15 i nie większej niż 60 osób.

    2. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 75 osób.

    3. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Wynagrodzenie za przeprowadzenie pokazu w takim wypadku wynosi minimum 1500 zł – każdorazowo wymagana jest indywidualna wycena.

    4. Na każde rozpoczęte 15 osób z biletami ulgowymi wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun z zasady nie bierze udziału w pokazie.

    5. W przypadku grupy osób niepełnosprawnych Kupującemu przysługuje ustawowa liczba biletów bezpłatnych dla opiekunów.

    6. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (angielski, polski). Nie jest możliwe przeprowadzenie pokazu w więcej niż 2 językach jednocześnie.

    7. Dokonanie rezerwacji dla grupy zorganizowanej zobowiązuje Kupującego do wpłaty zadatku na rzecz Muzeum w kwocie 150 zł w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
   8. Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie 7 dni od daty rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.

    9. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU nie później niż 30 dni przed pokazem.
W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.

    10. Niedokonanie wpłaty całej kwoty na 30 dni przed pokazem skutkuje anulowaniem przez System rezerwaci pokazu.

W takim wypadku Muzeum odstąpi od umowy, a wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony Kupującemu.

    11. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 Kupujący jest zobowiązany uiścić całą kwotę rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
    12. Jeśli kwota zadatku jest wyższa niż kwota rezerwacji czyli iloczyn liczby zwiedzających i cenę zarezerwowanych biletów po zwrot różnicy należy zgłosić się mailowo: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

    13. Kupujący ma możliwość zapłacenia od razu całej kwoty za zakupione bilety na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.

    14.  Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.

    15. Jeżeli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 dni kupujący nie ma możliwości odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników.
 

 

§ 7

Rezerwacje dla grup szkolnych

 

    1. Kupujący może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy szkolnej nie mniejszej niż 15, a większej niż 60 osób.

    2. Na każde rozpoczęte 15 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun nie bierze udziału w pokazie.

    3. W przypadku grupy przedszkolnych na każde rozpoczęte 10 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun nie bierze udziału w pokazie.

    4. W przypadku grupy osób niepełnosprawnych Kupującemu przysługuje ustawowa liczba biletów bezpłatnych dla opiekunów. Opiekunowie nie biorą udziału w pokazie.

    5. W przypadku rejestracji grupy szkolnej złożonej z samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zadatku na rzecz Muzeum w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Kwota ta (po odliczeniu kosztów biletów) zostanie zwrócona.

    6. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (angielski, polski). Nie jest możliwe przeprowadzenie pokazu w więcej niż 2 językach.

    7. Dokonanie rezerwacji dla grupy szkolnej zobowiązuje Kupującego do wpłaty zadatku na rzecz Muzeum w kwocie 150 zł w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
   8. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
    9. Niedokonanie wpłaty całej kwoty na 30 dni przed pokazem skutkuje anulowaniem przez System rezerwaci pokazu.

    10. W takim wypadku Muzeum odstąpi od umowy, a wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony Kupującemu.

    11. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 Kupujący jest zobowiązany uiścić całą kwotę rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.

    12. Jeśli kwota zadatku jest wyższa niż kwota rezerwacji czyli iloczyn liczby zwiedzających i cenę zarezerwowanych biletów po zwrot różnicy należy zgłosić się mailowo: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

    13. Kupujący ma możliwość zapłacenia od razu całej kwoty za zakupione bilety na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
    14. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.

    15. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 7 dni Kupujący płaci całą kwotę na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.

    16. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.

    17. Jeżeli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 dni Kupujący nie ma możliwości odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników.
 


 

§ 8

Odwoływanie rezerwacji bądź zmiana liczby zwiedzających dla turystów indywidualnych

 

    1. Turysta indywidualny może odwołać rezerwację bądź dokonać zmiany liczby uczestników do 3 dni przed pokazem.

    2. Zawiadomienia o fakcie odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać do 3 dni przed pokazem pocztą elektroniczną na adres: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

    3. Zawiadomienie Muzeum o odwołaniu rezerwacji w terminie określonym w ust. 1 skutkuje zwrotem kwoty rezerwacji.

    4. W przypadku niedopełnienia terminu, o którym mowa w ust 1. kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.

    5. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie dokonywane w miarę dostępności wolnych miejsc poprzez internetowy system rezerwacji biletów dostępny na stronie www.muzeumpiernika.pl.

    6. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji na termin krótszy niż 3 dni do daty pokazu, po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników, a kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 

 

§ 9

Odwoływanie rezerwacji bądź zmiana liczby zwiedzających dla grup zorganizowanych i szkolnych

 

    1. Ułatwiając Państwu działalność, grupom szkolnym i zorganizowanym dajemy możliwość odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników do 30 dni przed terminem pokazu.

    2. W przypadku odwołania grupy w terminie określonym w ust. 1 zwrotowi podlega kwota wpłacona przez grupę.

    3. Odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać co najmniej 30 dni przed terminem pokazu przez System.

    4. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie możliwe jedynie w przypadku dostępnych wolnych miejsc na dany pokaz.

    5. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pokazu nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty rezerwacji.

    6. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 9 pkt 3. niniejszego Regulaminu, grupy zorganizowane i szkolne dokonujące rezerwacji zobowiązane są do zapłacenia pełnej kwoty rezerwacji czyli iloczynu liczby zwiedzających i ceny biletu. Kwota winna zostać uiszczona w terminie 7 dni od daty zarezerwowanego pokazu na rachunek bankowy Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule prosimy podać numer rezerwacji.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

    1. Administratorem danych jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska; DOM LEGEND z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 9561008009, REGON 870613588.

    2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji biletów lub zakupów w sklepie internetowym i nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.

    3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

 

Przypadki przekazania danych:

a) W przypadku, gdy wyboru płatności poprzez system płatności elektronicznej, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności:

                - spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

b) W przypadku, gdy wyboru przesyłki kurierskiej, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji przesyłki:              

- Inpost S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552, ul. Wielicka 28)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536554, NIP 679 308 76 24
.

 

 Klient Żywego Muzeum Piernika i Sklepu Żywego Muzeum Piernika ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;

c)przenoszenia danych;

d)wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

By skorzystać z tych praw należy się skontaktować z nami mailowo: administrator@muzeumpiernika.pl.

Dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania na adres: administrator@muzeumpiernika.pl wyraźnej prośby o ich usunięcie.

 

 Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

 Dane osobowe będą przechowywane przez To-Tur Toruńska Turystyka, ul Rabiańska 9, 87-100 Toruń, NIP 956 100 80 09.

 

 Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.

 

§ 11

Tryb i sposób składania reklamacji

 

    1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@muzeumpiernika.pl, listownie, bądź osobiście w siedzibie Muzeum.

    2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo, bądź listownie.

    3. Muzeum wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 

       

§ 12

Przepisy porządkowe

 

    1. Osoby spóźnione na rozpoczęty pokaz więcej niż 5 minut od jego rozpoczęcia w związku z jego interaktywnym i teatralnym charakterem nie będą wpuszczane do sali pokazowej.

    2. Zabrania się wstępu na pokaz osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

    3. W przypadku gdy zwiedzający zakłóca bądź uniemożliwia przeprowadzenie pokazu, Muzeum zastrzega sobie możliwość usunięcia go poza obręb sali pokazowej.

    4. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

    5. W przypadku zamówienia imiennych listów wyuczonych dla grup zorganizowanych bądź szkolnych Kupujący zobowiązany jest przesłać pełną listę imion uczestników nie później niż 14 dni przed datą pokazu.

    6. Podczas pokazu obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

    7. Dodatkowe informacje na temat Muzeum można uzyskać pod adresem e-mail: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.
 

 

§ 13

Zmiany Regulaminu

 

    1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl.

    2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

    3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Muzeum, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

    4. Po ukazaniu się na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie rezerwacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

    5. Niezależnie od powyższych postanowień w razie zmiany Regulaminu, Muzeum podczas logowania przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.

    6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Systemu w momencie wyświetlania mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz powiadomić o tym fakcie Muzeum.

    7. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci niemożności dokonania rezerwacji i dalszego korzystania z Systemu.
 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

    1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się prawo polskie.

    2. Informacja o zmianie Regulaminu i jego aktualne brzmienie przesyłane jest Kupującym zarejestrowanym w Systemie na podany przez nich adres e-mail.

    3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

    4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

    5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

    6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl.

    7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

    8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

    10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

    11. Zakup biletów w Systemie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

    12. W przypadku biur podróży, które mają podpisaną umowę z Muzeum niniejszy regulamin stanowi aneks do tejże umowy, a zakup biletu przez System jest równoznaczny z jego akceptacją.

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2019.

§1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń prowadzona przez TO-TUR Toruńska Turystyka F. H. U. Elżbieta Olszewska, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń.
 2. Pokaz – interaktywny pokaz wypieku piernika na I piętrze Muzeum oraz pokaz działania maszyn piekarniczych i zdobienia pierników na II piętrze Muzeum.
 3. Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie większej niż 14 osób.
 4. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max. 60 osób, nie wliczając opiekunów grupy i pilota.
 5. Grupa szkolna –  szkoły, przedszkola i placówki szkolno-wychowawcze dokonujące rezerwacji grupowej bezpośrednio (bez udziału pośredników, agentów turystycznych, organizatorów turystyki bądź przewodników).
 6. Kupujący – grupa zorganizowana bądź turysta indywidualny, który zakupił bilet do Żywego Muzeum Piernika.
 7. Zwiedzający – turyści indywidualni, grupy zorganizowane bądź grupy szkolne,
 8. System – internetowy system rezerwacji biletów do Żywego Muzeum Piernika dostępny na stronie www.muzeumpiernika.pl.
 9. Kwota rezerwacji – należność za zarezerwowane bilety, iloczyn liczby zwiedzających i ceny biletu.
 10. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego z Muzeum zapewniające prawo do udziału w Pokazie organizowanym przez Muzeum. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to stosować odpowiednio do liczby mnogiej i odwrotnie.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady rezerwacji i nabywania biletów na Pokazy organizowane przez Muzeum, funkcjonowania Systemu i określa sposób realizacji  umowy zawartej przez Muzeum z Kupującym.
 2. System jest internetowym serwisem umożliwiającym dokonanie rezerwacji i zakup biletów na pokazy organizowane przez Muzeum.
 3. Właścicielem Systemu jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka F. H. U. Elżbieta Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń., posiadająca NIP 9561008009, REGON 870613588, adres e-mail:  muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl zwana w dalszej części Muzeum.
 4. Do korzystania z usług Systemu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
  1. system operacyjny: Windows, Linux, OS X
  2. przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer w najnowszych wersjach
 5. Techniczne warunki korzystania z Systemu wpływają bezpośrednio na prawidłowość jego funkcjonowania i możliwość korzystania z niego przez Kupującego, a także jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Kupującego. Wszelkie umyślne bądź nieumyślne działania sprzeczne z regulaminem, dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.
 6. Strony internetowe działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Muzeum zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie www.muzeumpiernika.pl.

§ 3

Dni i godziny otwarcia Muzeum. Czas zwiedzania

 1. Pokazy dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych odbywają się w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej: www.muzeumpiernika.pl.
 2. W godzinach otwarcia pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie począwszy od 10 a skończywszy na 17.
 3. Na pokaz jednocześnie może wejść nie więcej niż 75 zwiedzających w przypadku grup zorganizowanych i szkolnych, i 60 w przypadku turystów indywidualnych.
 4. Jeżeli na pokazie większość zwiedzających stanowią grupy zorganizowane lub szkolne limit zwiedzających wynosi 75 osób.
 5. Jeżeli na pokazie większość zwiedzających stanowią goście indywidualni limit zwiedzających wynosi 60 osób.
 6. Czas zwiedzania Muzeum wynosi szacunkowo około 75 minut.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń w uzasadnionych przypadkach.
 8. Wizyta w terminach dodatkowych (8.00, 9.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00) obejmuje jedynie pokaz na I piętrze Muzeum (średniowieczna piernikarnia).

§ 4

Internetowy System Rezerwacji

 1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów indywidualnych i grupowych.
 2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Żywym Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, TO-TUR Toruńska Turystyka
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.muzeumpiernika.pl
 • wprowadzenie danych Kupującego,
 • wybór dnia i godziny pokazu oraz ilości i rodzaju biletów,
 • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
 • akceptację regulaminu,
 • zapłatę oraz wydruk biletu.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Biletu następuje poprzez wybór godziny i dnia pokazu, liczby i rodzaju biletów oraz zapłatę przez Kupującego:
 • ceny w przypadku turysty indywidualnego,
 • zaliczki lub całej ceny w przypadku grupy zorganizowanej.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom, studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym powyżej 26 roku życia. Kupując bilet ulgowy należy w kasie Muzeum przedstawić dokument upoważniający do jego zakupu.
 6. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do 3 roku życia.
 7. Emerytom i rencistom przysługują zniżki na bilety wstępu o wysokości określonej na stronie www.muzeumpiernika.pl.
 8. Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen biletów poza normalnymi godzinami otwarcia (tj. 10.00-18.00).
 9. Ceny biletów znajdują się na stronie www.muzeumpiernika.pl i podawane są w złotych polskich.
 10. Bilet uprawnia do jednorazowego uczestnictwa w pokazie.
 11. Kupującym nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt. 12 ustawy. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie uprawnia do zwrotu pieniędzy lub zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Pokazu oraz w przypadku odwołania rezerwacji lub zmiany liczby zwiedzających na zasadach określonych w § 8.
 12. W przypadku odwołania lub zmiany czasu Pokazu Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo wymiany Biletu na inny lub zwrotu zapłaconej ceny za Bilet. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej ceny Kupujący zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na adres muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl. Zwrot pieniędzy za Bilet odbędzie się przelewem lub gotówką niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów z początkiem nowego roku kalendarzowego, o czym uprzednio poinfomuje na stronie www.muzeumpiernika.pl.
  Zakup biletów lub rezerwacja terminu w okresie przejściowym nie zwalnia kupującego z obowiązku zamówienia biletów w nowych cenach. Błędnie wybrana cena biletu będzie automatycznie korygowana przez system.

§ 5

Rezerwacje dla turystów indywidualnych

 1. Klient indywidualny może dokonać jednorazowej rezerwacji na nie więcej niż 14 osób.
 2. Klient indywidualny jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą internetowego systemu rezerwacji biletów za pośrednictwem PayU oraz samodzielnego wydruku biletu bądź okazania go na urządzeniu mobilnym. 
 3. Pokaz z dodatkowym tłumaczeniem w języku angielskim odbywa się o godzinie 14.00.
 4. Pokazy z dodatkowym tłumaczeniem w języku niemieckim zarezerwować można telefonicznie pod numerem 56 663 66 17 bądź mailowo pod adresem muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do turystów indywidualnych innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 60 osób. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Wynagrodzenie za przeprowadzenie pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie.
 6. Płatności internetowe obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§ 6

Rezerwacje dla grup zorganizowanych

 1. Kupujący może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy zorganizowanej nie mniejszej niż 15 i nie większej niż 60 osób.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 75 osób.
 3. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Wynagrodzenie za przeprowadzenie pokazu w takim wypadku wynosi minimum 1500 zł – każdorazowo wymagana jest indywidualna wycena.
 4. Na każde rozpoczęte 15 osób z biletami ulgowymi wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna.
 5. W przypadku grupy osób niepełnosprawnych Kupującemu przysługuje ustawowa liczba biletów bezpłatnych dla opiekunów.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (niemiecki, angielski, polski). Nie jest możliwe przeprowadzenie pokazu w więcej niż 2 językach jednocześnie.
 7. Dokonanie rezerwacji dla grupy zorganizowanej zobowiązuje Kupującego do wpłaty zaliczki na rzecz Muzeum w kwocie 150 zł w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
 8. Niedokonanie wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od daty rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 9. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty rezerwacji w kasie muzealnej do czasu zakończenia pokazu, na który zarezerwował bilety.
 10. Jeśli kwota zaliczki jest wyższa niż kwota rezerwacji czyli iloczyn liczby zwiedzających i cenę zarezerwowanych biletów po zwrot różnicy należy zgłosić się do kasy Muzeum.
 11. Kupujący ma możliwość zapłacenia od razu całej kwoty za zakupione bilety. Płatności  należy dokonać poprzez przelew bankowy na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783  TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.
 12. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 7 dni Kupujący płaci za zakupione bilety w kasie muzealnej.  Ma też możliwość zapłaty całości kwoty przelewem. Płatności  należy dokonać poprzez przelew bankowy na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.
 13. Jeżeli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 dni kupujący nie ma możliwości odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników.
 14. Grupy nie wpłacające zaliczki zobowiązane są do stawienia się w Muzeum 10 min przed rozpoczęciem pokazu, na który zarezerwowały bilety. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie sprzedażą biletów zarezerwowanych przez grupę.

§ 7

Rezerwacje dla grup szkolnych

 1. Kupujący może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy szkolnej nie mniejszej niż 15, a większej niż 60 osób.
 2. Na każde rozpoczęte 15 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna.
 3. W przypadku grupy przedszkolnych na każde rozpoczęte 10 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna.
 4. W przypadku grupy osób niepełnosprawnych Kupującemu przysługuje ustawowa liczba biletów bezpłatnych dla opiekunów.
 5. W przypadku rejestracji grupy szkolnej złożonej z samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia 100 zł na rzecz Muzeum w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Kwota ta (po odliczeniu kosztów biletów) zostanie zwrócona w czasie pokazu. Płatności należy dokonać przelewem na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (niemiecki, angielski, polski). Nie jest możliwe przeprowadzenie pokazu w więcej niż 2 językach.
 7. Dokonanie rezerwacji dla grupy szkolnej zobowiązuje Kupującego do wpłaty zaliczki na rzecz Muzeum w kwocie 150 zł w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy numer rezerwacji.
 8. Niedokonanie wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od daty rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 9. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty w kasie muzealnej do czasu zakończenia Pokazu, na który zarezerwował bilety.
 10. Jeśli kwota zaliczki jest wyższa niż kwota rezerwacji czyli iloczyn liczby zwiedzających i cenę zarezerwowanych biletów po zwrot różnicy należy zgłosić się do kasy Muzeum.
 11. Kupujący ma możliwość zapłacenia od razu całej kwoty za zakupione bilety. Płatności  należy dokonać poprzez przelew bankowy na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.
 12. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 7 dni Kupujący płaci za zakupione bilety w kasie muzealnej. Ma też możliwość zapłaty całości kwoty przelewem. Płatności  należy dokonać poprzez przelew bankowy na konto Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783  TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.
 13. Jeżeli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 dni Kupujący nie ma możliwości odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników.
 14. Grupy nie wpłacające zaliczki zobowiązane są do stawienia się w Muzeum 10 min przed rozpoczęciem pokazu, na który zarezerwowały bilety. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie sprzedażą biletów zarezerwowanych przez grupę.

§ 8

Odwoływanie rezerwacji bądź zmiana liczby zwiedzających dla turystów indywidualnych

 1. Turysta indywidualny może odwołać rezerwację bądź dokonać zmiany liczby uczestników do 3 dni przed pokazem.
 2. Zawiadomienia o fakcie odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać do 3 dni przed pokazem pocztą elektroniczną na adres: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.
 3. Zawiadomienie Muzeum o odwołaniu rezerwacji w terminie określonym w ust. 1 skutkuje zwrotem kwoty rezerwacji.
 4. W przypadku niedopełnienia terminu, o którym mowa w ust 1. kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 5. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie dokonywane w miarę dostępności wolnych miejsc.
 6. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji na termin krótszy niż 3 dni do daty pokazu, po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników, a kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.

§ 9

Odwoływanie rezerwacji bądź zmiana liczby zwiedzających dla grup zorganizowanych i szkolnych

 1. Ułatwiając Państwu działalność, grupom szkolnym i zorganizowanym dajemy możliwość odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników do 30 dni przed terminem pokazu.
 2. W przypadku odwołanie grupy w terminie określonym w ust. 1 zwrotowi podlega kwota wpłacona przez grupę.
 3. Zawiadomienia o fakcie odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać co najmniej 30 dni przed terminem pokazu pocztą elektroniczną na adres: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl. W zawiadomieniu Kupujący podaje numer konta i inne dane umożliwiające zwrot zaliczki.
 4. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie możliwe jedynie w przypadku dostępnych wolnych miejsc na dany pokaz.
 5. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pokazu nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty rezerwacji.
 6. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 9 pkt 3. niniejszego Regulaminu, grupy zorganizowane i szkolne dokonujące rezerwacji zobowiązane są do zapłacenia pełnej kwoty rezerwacji czyli iloczynu liczby zwiedzających i ceny biletu. Kwota winna zostać uiszczona w terminie 7 dni od daty zarezerwowanego pokazu na rachunek bankowy Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule prosimy podać numer rezerwacji.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka F. H. U. Elżbieta Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 9561008009, REGON 870613588.
   
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji biletów lub zakupów w sklepie internetowym i nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
   
 3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.
   
 5. Przypadki przekazania danych:
  a) W przypadku, gdy wybierzesz płatność poprzez system płatności elektronicznej, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności:
                  - spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  b) W przypadku, gdy wybierzesz przesyłkę kurierską, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji przesyłki:              - Inpost S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552, ul. Wielicka 28)
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536554, NIP 679 308 76 24.
 6.  Jako klient Żywego Muzeum Piernika i Sklepu Żywego Muzeum Piernika ma prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  c)przenoszenia danych;
  d)wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  By skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami mailowo: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.
  Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas na adres: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie. 
   
 7.  Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
   
 8.  Dane osobowe będą przechowywane przez To-Tur Toruńska Turystyka, ul Rabiańska 9, 87-100 Toruń, NIP 956 100 80 09.
   
 9.  Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.

§ 11

Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl, listownie, bądź osobiście w siedzibie Muzeum.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo, bądź listownie.
 3. Muzeum wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

§ 12

Przepisy porządkowe

 1. Osoby spóźnione na rozpoczęty pokaz więcej niż 5 minut od jego rozpoczęcia w związku z jego interaktywnym i teatralnym charakterem nie będą wpuszczane do sali pokazowej.
 2. Zabrania się wstępu na pokaz osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. W przypadku gdy zwiedzający zakłóca bądź uniemożliwia przeprowadzenie pokazu, Muzeum zastrzega sobie możliwość usunięcia go poza obręb sali pokazowej.
 4. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 5. W przypadku zamówienia imiennych listów wyuczonych dla grup zorganizowanych bądź szkolnych Kupujący zobowiązany jest przesłać pełną listę nazwisk uczestników nie później niż 14 dni przed datą pokazu.
 6. Podczas pokazu obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 7. Dodatkowe informacje na temat Muzeum można uzyskać pod adresem e-mail: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl lub pod numerem telefonu 56 663 66 17.

§ 13

Zmiany Regulaminu

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl.
 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Muzeum, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie rezerwacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień w razie zmiany Regulaminu, Muzeum podczas logowania przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacjii.
 6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Systemu w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz powiadomić o tym fakcie Muzeum. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci niemożności dokonania rezerwacji i dalszego korzystania z Systemu.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się prawo polskie.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu i jego aktualne brzmienie przesyłane jest Kupującym zarejestrowanym w Systemie na podany przez nich adres e-mail.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej www.muzeumpiernika.pl.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 11. Zakup biletów w Systemie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 12. W przypadku biur podróży, które mają podpisaną umowę z Muzeum niniejszy regulamin stanowi aneks do tejże umowy, a zakup biletu przez System jest równoznaczny z jego akceptacją.