fbpx

Regulamin systemu rezerwacji biletów

StartRegulamin systemu rezerwacji biletów

Regulamin systemu rezerwacji biletów rezerwacje.torunatrakcje.pl
obowiązujący od dnia 5. lipca 2022 r.

§1

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz produktów w systemie rezerwacje.torunatrakcje.pl, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych atrakcji bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z rezerwacje.torunatrakcje.pl umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

§2

 1. Dokonując transakcji w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl, Klient może zawrzeć umowę zakupu biletu.
 2. Sprzedaż biletów w systemie rezerwacje.torunatrakcje.pl jest prowadzona przez:
  TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańskiej 9, 87-100 Toruń (zwanego dalej: Operatorem)
 3. Kontakt w sprawie zamówień:

tel: +48 56 663 66 17

mail: rezerwacje@muzeumpiernika.pl

§3

Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów

 1. Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym PayU za pośrednictwem stron w domenie rezerwacje.torunatrakcje.pl, a nadto w partnerskich stacjonarnych punktach sprzedaży. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia.
 2. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych uniemożliwiających identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 3. Płatności internetowe obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§4

System rezerwacyjny

 1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup biletów indywidualnych i grupowych.
 2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej rezerwacji jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między kupującym, a TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska, adres siedziby: ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń,
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.rezerwacje.torunatrakcje.pl,
  3. wprowadzenie danych Kupującego, wybór dnia i godziny pokazu oraz ilości i rodzaju biletów,
  4. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  5. akceptację niniejszego regulaminu,
  6. zapłatę oraz wydruk biletu bądź okazanie go na urządzeniu mobilnym.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży biletu następuje poprzez wybór godziny i dnia pokazu, liczby i rodzaju biletów oraz zapłatę przez kupującego:
  1. należności za bilety w przypadku turysty indywidualnego,
  2. zadatku lub należności za bilety w przypadku grupy zorganizowanej.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 6. Operator zastrzegaj sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§5

Konto

 1. Kupujący by dokonać zakupu biletów albo dokonać rezerwacji jest zobowiązany do założenia w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl konta oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 2. Po zakupie biletów bądź dokonaniu rezerwacji Kupujący otrzymuje informację o tym fakcie w zakładce moje konto oraz drogą mailową.
 3. Z poziomu konta, przed dokonaniem płatności za bilety Kupujący może dokonać zmiany godziny i daty rezerwacji oraz ilości uczestników

§6

Faktury

 1. Internetowy system rezerwacji umożliwia Kupującemu po zaznaczeniu odpowiedniej opcji otrzymanie faktury za sprzedaż biletów.
 2. Faktura pojawia się na koncie Kupującego założonego w systemie rezerwacji rezerwacje.torunatrakcje.pl
 3. W przypadku wpłacenia zadatku za rezerwację dla grupy zorganizowanej Kupujący otrzymuje na koncie informację o fakturze zaliczkowej. Fakturę końcową otrzymuje po wpłaceniu pozostałej kwoty za rezerwację.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska; z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 9561008009, REGON 870613588.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji biletów i nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
 3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.
 5. Klient Operatora ma prawo do:
  1. żądania od Operatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. By skorzystać z tych praw należy się skontaktować z nami mailowo: administrator@muzeumpiernika.pl.
 7. Dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania na adres: administrator@muzeumpiernika.pl wyraźnej prośby o ich usunięcie.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez To-Tur Toruńska Turystyka, ul Rabiańska 9, 87-100 Toruń, NIP 956 100 80 09.
 10. Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.

§8

Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@muzeumpiernika.pl, listownie, bądź osobiście w siedzibie Muzeum.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo bądź listownie.
 3. Muzeum wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów.

§9

Zmiany Regulaminu

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej rezerwacje.torunatrakcje.pl
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Operatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronie głównej rezerwacje.torunatrakcje.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej rezerwacje.torunatrakcje.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie rezerwacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień w razie zmiany Regulaminu, Muzeum podczas logowania przedstawi użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.
 5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do systemu w momencie wyświetlania mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz powiadomić o tym fakcie Operatora.
 6. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci niemożności dokonania rezerwacji i dalszego korzystania z systemu.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy regulamin stosuje się prawo polskie.
 2. Informacja o zmianie regulaminu i jego aktualne brzmienie przesyłane jest kupującym zarejestrowanym w systemie na podany przez nich adres e-mail.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej rezerwacje.torunatrakcje.pl
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.
 11. Zakup biletów w Systemie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 12. W przypadku biur podróży, które mają podpisaną umowę z Operator niniejszy regulamin stanowi aneks do tejże umowy, a zakup biletu przez System jest równoznaczny z jego akceptacją.

Regulamin Żywego Muzeum Piernika w Toruniu

§1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń prowadzona przez TO-TUR Toruńska Turystyka Elżbieta Olszewska; ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń NIP: 9561008009
 2. Pokaz – interaktywny pokaz wypieku piernika na I piętrze Żywego Muzeum oraz pokaz działania maszyn piekarniczych i zdobienia pierników na II piętrze Muzeum.
 3. Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie większej niż 14 osób.
 4. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max. 75 osób, nie wliczając opiekunów grupy i pilota.
 5. Grupa szkolna –  szkoły, przedszkola i placówki szkolno-wychowawcze dokonujące rezerwacji grupowej bezpośrednio (bez udziału pośredników, agentów turystycznych, organizatorów turystyki bądź przewodników).
 6. Kupujący – grupa zorganizowana bądź turysta indywidualny, który zakupił bilet do Żywego Muzeum Piernika.
 7. Faktura VAT – dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pomiędzy stronami. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura), jak i papierowej (na życzenie Kupującego)
 8. Zwiedzający – turyści indywidualni, grupy zorganizowane bądź grupy szkolne,
 9. System – internetowy system rezerwacji biletów dostępny na stronie rezerwacje.torunatrakcje.pl
 10. Kwota rezerwacji – należność za zarezerwowane bilety, iloczyn liczby zwiedzających i ceny biletu.
 11. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego z Muzeum zapewniające prawo do udziału w Pokazie organizowanym przez Muzeum. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to stosować odpowiednio do liczby mnogiej i odwrotnie.
 12. Zadatek – rozumiany zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego – niepodlegająca zwrotowi kwota 200 zł, wpłacona na rzecz przyszłego pokazu.

§2

Godziny otwarcia

 1. Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 18:00.
 2. Muzeum jest nieczynne 1 stycznia, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, 1 listopada oraz w dniach 25-26 grudnia.
 3. Pokazy odbywają się o każdej pełnej godzinie, począwszy od 10 a skończywszy na 17.
 4. Pokaz trwa około 80 minut.
 5. W szczególnym przypadkach Muzeum zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby pokazów. Informacja o tym będzie się każdorazowo znajdować na stronie internetowej muzeumpiernika.pl
 6. Informacje dotyczące cennika, dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej muzeumpiernika.pl
 7. Pokaz z dodatkowym tłumaczeniem w języku angielskim odbywa się codziennie o godzinie 14.00.
 8. Pokazy z dodatkowym tłumaczeniem w języku niemieckim zarezerwować można telefonicznie pod numerem 56 663 66 17 bądź mailowo pod adresem rezerwacje@muzeumpiernika.pl. Najpóźniej 7 dni przed datą pokazu.

§3

Bilety

 1. Bilety do Muzeum zakupić można osobiście w kasie biletowej w siedzibie Muzeum bądź za pomocą serwisu internetowego rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 2. Kasa biletowa jest otwarta 15 minut przed każdym pokazem.
 3. Bilety ulgowe przysługują:
  1. dzieciom, uczniom, studentom do 26 roku życia,
  2. osobom niepełnosprawnym powyżej 26 roku życia,
  3. seniorom powyżej 65 roku życia.
 4. Kupując bilet ulgowy należy w kasie Muzeum przedstawić dokument upoważniający do jego zakupu.
 5. Wstęp bezpłatny przysługuje:
  1. dzieciom do 3 roku życia,
  2. opiekunom osób z niepełnosprawnościami (1 opiekun na każde rozpoczęte 5 os.),
  3. opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na każde rozpoczęte 15 os.),
  4. opiekunom grup przedszkolnych (1 opiekun na każde rozpoczęte 10 os.).
  5. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć jeden opiekun.
 6. Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen biletów poza normalnymi godzinami otwarcia podanymi w par. 2 pkt. 1.
 7. Ceny biletów znajdują się na stronie internetowej muzeumpiernika.pl i podawane są w złotych polskich.
 8. Bilet uprawnia do jednorazowego uczestnictwa w pokazie.
 9. Kupującym nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt. 12 ustawy. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie uprawnia do zwrotu pieniędzy lub zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Pokazu oraz w przypadku odwołania rezerwacji lub zmiany liczby zwiedzających na zasadach określonych w § 5 i § 6.
 10. W przypadku odwołania lub zmiany czasu pokazu Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo wymiany Biletu na inny lub zwrotu zapłaconej ceny za Bilet. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej ceny Kupujący zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na adres rezerwacje@muzeumpiernika.pl. Zwrot pieniędzy za Bilet odbędzie się przelewem lub gotówką niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 11. Opłata za niewykorzystany bilet nie podlega zwrotowi.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów, o czym uprzednio poinformuje na stronie muzeumpiernika.pl. Biletów już zakupionych zmiana ceny nie dotyczy.

§4

Rezerwacje dla turystów indywidualnych

 1. Klient indywidualny kupując bilety za pośrednictwem serwisu rezerwacje.torunatrakcje.pl może dokonać jednorazowego zakupu biletów dla nie więcej niż 14 osób.
 2. Klient indywidualny kupując bilety za pośrednictwem serwisu rezrwacje.torunatrakcje.pl jest zobowiązany do dokonania płatności pełnej kwoty rezerwacji za pośrednictwem PayU w ciągu 3 godzin od momentu dokonania rezerwacji, ale nie później niż 30 min przed rozpoczęciem pokazu, na który zarezerwował bilet. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Klient indywidualny kupując bilety za pośrednictwem serwisu rezerwacje.torunatrakcje.pl jest zobowiązany do samodzielnego wydruku biletu bądź okazania go na urządzeniu mobilnym.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do turystów indywidualnych innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 75 osób. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności Pokazu dla Kupującego. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie.

§5

Rezerwacje dla grup zorganizowanych i szkolnych

 1. Kupujący za pośrednictwem serwisu rezerwacje.torunatrakcje.pl może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy zorganizowanej bądź szkolnej na nie mniej niż 15 i nie więcej niż 60 osób.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo dołączenia do grupy innych grup bądź turystów indywidualnych jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 75 osób.
 3. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Kupującego. Każdorazowo wymagana jest indywidualna wycena.
 4. W przypadku grup szkolnych na każde rozpoczęte 15 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun nie bierze udziału w pokazie.
 5. W przypadku grup przedszkolnych na każde rozpoczęte 10 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun nie bierze udziału w pokazie.
 6. W przypadku chęci rezerwacji biletów dla grupy szkolnej złożonej z samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zadatku na rzecz Muzeum w wysokości 200 zł za pomocą serwisu PayU w terminie 3 godzin od daty dokonania rezerwacji. Kwota ta (różnica pomiędzy kwotą 200 i faktyczną ceną biletów) zostanie zwrócona. Link do płatności znajduje się w widoku zamówienia panelu klienta w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 7. W przypadku grup osób niepełnosprawnych na każde rozpoczęte 5 osób wchodzących w skład grupy Kupującemu przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna. Opiekun nie bierze udziału w pokazie.
 8. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (angielski, polski). Nie jest możliwe przeprowadzenie pokazu w więcej niż 2 językach jednocześnie.
 9. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli więcej niż 30 dni Kupujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku na rzecz Muzeum w kwocie 200 zł w terminie 3 godzin od daty dokonania rezerwacji, za pośrednictwem systemu płatności PayU. Link do płatności znajduje się w widoku zamówienia panelu klienta w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 10. Kupujący ma możliwość zapłacenia od razu całej kwoty rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności PayU. Link do płatności znajduje się w widoku zamówienia panelu klienta w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 11. Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 godzin od daty dokonania rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 12. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności PayU do 30 dni przed datą pokazu. Link do płatności znajduje się w widoku zamówienia panelu klienta w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 13. Niedokonanie wpłaty całej kwoty do 30 dni przed datą pokazu skutkuje anulowaniem rezerwacji. W takim wypadku Muzeum odstąpi od umowy, a wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony Kupującemu.
 14. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 30 dni Kupujący jest zobowiązany w ciągu 3 godzin do zapłaty pełnej kwoty rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności PayU. Link do płatności znajduje się w widoku zamówienia panelu klienta w serwisie rezerwacje.torunatrakcje.pl.
 15. Niedokonanie zapłaty w ciągu 3 godzin od dokonania rezerwacji skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.
 16. Jeśli kwota zadatku jest wyższa niż kwota rezerwacji po zwrot różnicy należy zgłosić się mailowo do Muzeum na adres rezerwacje@muzeumpiernika.pl.
 17. Po wpłacie całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną bilet wstępu do Muzeum.

§6

Zwrot biletów bądź zmiana liczby zwiedzających dla turystów indywidualnych

 1. Turysta indywidualny, który odwoła rezerwację bądź wyrazi chęć zmniejszenia liczby uczestników zawiadamiając Muzeum:
  1. wcześniej niż 7 dni przed pokazem – otrzyma pełny zwrot kwoty rezerwacji bądź należności za zwrócone bilety,
  2. od 7 do 3 dni przed pokazem – otrzyma zwrot 50% kwoty rezerwacji bądź należności za zwrócone bilety,,
  3. mniej niż 3 dni przed planowanym pokazem – bilety nie podlegają zwrotowi.
 2. Zawiadomienia o fakcie odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać pocztą elektroniczną na adres Muzeum: rezerwacje@muzeumpiernika.pl.
 3. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie dokonywane w miarę dostępności wolnych miejsc.
 4. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji w dniu, który do daty pokazu dzieli mniej niż 3 dni, nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników, a kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.

§7

Odwoływanie rezerwacji bądź zmiana liczby zwiedzających dla grup zorganizowanych i szkolnych

 1. Ułatwiając Państwu działalność, grupom szkolnym i zorganizowanym dajemy możliwość odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników do 30 dni przed terminem pokazu.
 2. Zawiadomienia o fakcie odwołania bądź zmiany liczby uczestników należy dokonać do 30 dni przed datą pokazu pocztą elektroniczną na adres Muzeum: rezerwacje@muzeumpiernika.pl.
 3. W przypadku wpłaty całości kwoty rezerwacji i odwołania rezerwacji w terminie określonym w ust. 1. Kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 200 zł kwoty zadatku. Zwrot wpłacany jest na konto wskazane przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 4. W przypadku wpłaty całej kwoty rezerwacji i zmniejszenia liczby uczestników w terminie określonym w ust. 1. Kupującemu przysługuje zwrot kwoty za zwolnione bilety. Zwrot wpłacany jest na konto wskazane przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 5. Zwiększenie liczby uczestników przez Kupującego będzie możliwe jedynie w przypadku dostępnych wolnych miejsc na dany pokaz.
 6. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2., grupy zorganizowane i szkolne dokonujące rezerwacji zobowiązane są do zapłacenia pełnej kwoty rezerwacji. Kwota winna zostać uiszczona w terminie 7 dni od daty zarezerwowanego pokazu na rachunek bankowy Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0002 9151 8783 TO-TUR Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. W tytule prosimy podać numer zamówienia.
 7. W przypadku gdy Kupujący dokonał rezerwacji grupowej w dniu, który do daty pokazu dzieli 30 dni bądź mniej, nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zmiany liczby uczestników oraz jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty rezerwacji.

§8

Przepisy porządkowe

 1. Osoby spóźnione na rozpoczęty pokaz więcej niż 5 minut od jego rozpoczęcia w związku z jego interaktywnym i teatralnym charakterem nie będą wpuszczane do sali pokazowej.
 2. Zabrania się wstępu na pokaz osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. W przypadku gdy zwiedzający uporczywie zakłóca bądź uniemożliwia przeprowadzenie pokazu, Muzeum zastrzega sobie możliwość usunięcia go poza obręb sali pokazowej.
 4. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 5. Jeden zakupiony bilet upoważnia do zrobienia jednego piernika.
 6. W przypadku zamówienia imiennych listów wyuczonych dla grup zorganizowanych bądź szkolnych Kupujący zobowiązany jest przesłać pełną listę imion uczestników nie później niż 14 dni przed datą pokazu.
 7. Podczas pokazu obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany czasu zwiedzania, zmniejszenia limitów biletów na poszczególne pokazy a także wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń w uzasadnionych przypadkach.
 9. Dodatkowe informacje na temat Muzeum można uzyskać pod adresem e-mail: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.

§9

Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@muzeumpiernika.pl, listownie, bądź osobiście w siedzibie Muzeum.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo, bądź listownie.
 3. Muzeum wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów.

§10

Zmiany regulaminu

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w siedzibie Muzeum oraz na stronie muzeumpiernika.pl
 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Muzeum, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu dostępnego na stronie głównej muzeumpiernika.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej muzeumpiernika.pl informacji o zmianach w regulaminie, kupujący powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie rezerwacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu.